Avfallshanteringsplan för Essinge båtklubb


Avfallshanteringsplan

Enligt Sjöfartsverkets föreskrifter SJÖFS 2001:13 ska för alla fritidsbåtshamnar finnas en avfallshanteringsplan. Planen är till för att underlätta vid informationsspridning till medlemmar och besökare, i samband med funktionärsbyte eller i kontakt med kommunen.

Denna avfallshanteringsplan är upprättad för Essinge Båtklubb, Primusgatan 4, 112 62 STOCKHOLM.

Ansvar

Styrelsen i EBK utser ett miljöombud som har ansvaret att genomföra avfallshanteringsplanen. (4§ SJÖFS 2001:13). Ytterst vilar dock ansvaret på varje medlem och sommar- eller vintergäst att se till att avfallet lämnas på därför avsedd plats.

Miljöombud i EBK är Per Sigander, 076-1201801, miljochef@essingebatklubb.se.

Båtklubbens storlek

EBK har 62 båtplatser i hamnen (varav ca 8 används av sommargäster), ca 50 vinteruppläggningsplatser för båtar och 18 kajakplatser.

Klubben tar emot sommargäster som hyr hamnplats under sommarsäsongen. Andra mer tillfälliga gästplatser finns inte. Klubben tar också emot vintergäster som hyr vinterplats under vintersäsongen.

Avfallshantering

Varje enskild medlem ansvarar i huvudsak för sitt eget avfall. Det avfall klubben ansvarar för anges i tabell nedan.

Miljöfarligt avfall ska lämnas i båtklubbens miljöstation som finns på uppläggningsområdet eller av kommunen anlagd återvinningsstation, t ex Årsta återvinningscentral.

Förpackningsmaterial som t ex glasflaskor, plats-, kartong och metallförpackningar ansvarar medlemmarna själva för att sortera och transportera bort till återvinningsstation.

Båtägare och sommargäster ansvarar själva för att tömma båttoalettavfall vid mottagningsstationer med sugtömning. I klubbens närhet finns sådana mottagningsstationer vid Pampas Marina, Västerbrohamnen, Helenbors båtklubb och vid Hammarbyslussen.

Förteckning över de avfall som hanteras inom Essinge Båtklubb, samt uppskattning av mängder som hanteras under ett år.

Avfallstyp                                      Mottagningsanordning            

Hushållssopor Soptunna
Grovsopor Container
Oljefilter och bränsle Plåtfat, 200 liter
Aerosoler Plåtfat, 200 liter
Glykol Plåtfat, 200 liter
Färgburkar med rester Plåtfat, 200 liter
Lösningsmedel Plåtfat, 200 liter
Olja Plåtfat, 200 liter
Sprayburkar Plastbehållare
Mindre batterier Plastbehållare

Mottagningsanordningarna töms två-tre gånger per år. Vid behov görs ytterligare tömningar.

 

Placering av miljöstation med mottagningsanordningar

EBKs miljöstation, container och soptunna är placerade i anslutning till grindarna vid Primusgatan 4.

I klubbhuset finns ett kärl för återvinningsbara petflaskor och aluminiumburkar.

 

Transport av avfall

EBK anlitar Suez Recycling AB för att transportera bort avfall från miljöstation och container.

 

Informationsspridning

Avfallshanteringsplanen ska finnas anslagen i klubbhuset samt publiceras på EBKs hemsida.

Visning av klubbens miljöstation samt information miljöpolicy och miljöregler ges i samband med att ny medlem kvitterar ut nycklar till båtklubben. Information om nyheter ges vid klubbens olika medlemsmöten.

 

Revision

Avfallshanteringsplanen gås igenom årligen och revideras om avfallshanteringen eller nya krav så kräver.

Reviderad avfallshanteringsplan är antagen av EBKs styrelse i oktober 2020.

  • ANDRA MILJÖSTATIONER I NÄROMRÅDET: Årsta återvinningscentral
  • TOATÖMNING I NÄROMRÅDET: Pampas marina, Västerbrohamnen, Heleneborgs BK