Miljöpolicy och miljöregler

Essinge Båtklubb


 

Miljöpolicyn och miljöreglerna har som mål att minska medlemmarnas miljöpåverkan vid båtnyttjande och underhållsarbeten och bidra till ett hållbart båtliv.

Miljöreglerna ska följas av alla medlemmar i Essinge båtklubb (EBK) och är en del av båtklubbens miljöpolicy.

 


Essinge båtklubb och dess medlemmar ska:

 

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallhanteringsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båtfärd (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • EBK:s miljöpolicy, miljöregler och avfallshanteringsplan ska granskas årligen av styrelsen och uppdateras vid behov.
 • Som medlem i Essinge Båtklubb förbinder man sig att följa klubbens miljöpolicy och miljöregler.

Miljöregler

 • Så långt det är möjligt ska medlemmarna sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.ex. miljöanpassad olja och drivmedel.
  Endast av myndigheter godkända båtbottenfärger och andra kemikalier får användas.
 • Överväg båtbottentvätt av skrovet istället för användande av båtbottenfärger.
 • För båtar som målats med biocidfärg, d.v.s. giftfärg råder förbud mot tvättning.
 • Båtar som är omålade eller som är målade med biocidfri färg godkända för Mälaren får tvättas.
 • Vid tvätt av båtdäck och båtens ovansida ska biologiskt nedbrytbara produkter användas.
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Uppsamling måste ske och tömning göras på EBK:s miljöstation.
 • Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas på EBK:s miljöstation.
 • Vid slipning av bottenmålade skrov skall slipmaskin vara försedd med uppsamlingspåse. Klubbens slipmaskiner med dammsugare ska användas.
 • Särskilda regler gällande båtbottensanering av giftfärg ska följas.
 • Medlem som skaffar ny båt, nya medlemmar med båt och sommargäster ska från 2021 uppvisa intyg på att båt har biocidfri botten.
 • Båt som har hemmahamn i Östersjön och inte har biocidfri bottenfärg ska efter sjösättning lämna EBKs hamn inom 10 dagar. Likaså får sådan båt inte angöra för längre tid än 10 dagar inför torrsättning.
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Vid akuta utsläpp av olja eller andra föroreningar till vatten kontakta Räddningstjänsten, telnr 112. Hjälp räddningstjänsten att visa källan till utsläppet.