Rutin vid underhåll och sanering av båtbotten

 


 

 1. Vid sanering av båtskrov från biocidfärg och vid underhåll ska:
  • marken under båten, sidorna runt båten och eventuellt tak (områden där det finns risk för spridning och läckage) täckas och täckningen ska vara tät.
  • biocidfärg skrapas och/eller slipas bort med Essinge båtklubbs slipmaskiner med dammsugare.
  • vid underhåll av båtbotten ska den som utför arbetet använda personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd, heltäckande kläder, handskar och glasögon för att skydda sig. Vid särskilt underhåll såsom t ex vid sanering av båtskrov från biocidfärg ska av EBK särskild angiven skyddsutrustning användas. Vid sådant tillfälle upprättas särskild instruktion
  • damm och sliprester samlas upp och hanteras som farligt avfall
  • det farliga avfall som uppkommer vid sanering av båtar läggs på angiven plats i Essinge Båtklubbs miljöstation.
  • arbetet omedelbart avbrytas vid utsläpp, olycka eller om brister upptäckts i skyddsåtgärder samt säkerhetsrutiner.
  • Miljöförvaltningen omgående kontaktas vid olyckor och utsläpp. Räddningstjänsten/kustbevakningen ska kontaktas vid större utsläpp.
  • underhåll av båtbotten ske med biocidfri färg i det fallet båt har sin hemmahamn vid Essinge båtklubbs bryggor.
 1. I det fallet båtbotten ska underhållas med epoxi ska det strykas på. Sprutmålning är inte tillåten.
 2. Båtar som är målade med biocidfärg får enbart tvättas om tvättvattnet samlas upp och renas genom avancerad rening. Skrovrena båtar och båtar som är målade med en hård biocidfri färg får tvättas på varvsområdet.
 3. Båtägare vars båtar inte är skrovrena ska till EBKs miljöchef anmäla vad och vilket fabrikat som är påmålat båtbotten Fr.o.m. 2021 ska alla båtar exklusive träbåtar tillhörande Essinge båtklubb med hemmahamn vid klubbens bryggor vara helt giftfria.
 4. Borttagning av giftfärg medelst kemikalier av någon form är inte en tillåten åtgärd.
 5. Slagvatten innehållande oljerester ska tas omhand som farligt avfall och får inte länspumpas.
 6. Övrigt farligt avfall som uppkommer i verksamheten, såsom spillolja, oljefilter, batterier, glykol, färgrester, lösningsmedel etc. ska tas omhand och läggs/töms på angiven plats i Essinge Båtklubbs miljöstation.
 7. Toalettavfall får inte släppas ut i hamnen eller på marken.
 8. Kemikalier ska förvaras och hanteras så att mark och vatten inte riskerar att förorenas.
 9. Vid utsläpp till mark eller vatten ska åtgärder för att förhindra vidare läckage och spridning omedelbart vidtas (utplacering av länsar och absorbenter).
 10. Underhåll och tillsyn av båt ska ske kontinuerligt av ägaren så att mark och vatten inte förorenas.
 11. Om båten lämnas utan tillsyn, överges, riskerar att sjunka eller på annat sätt medför en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön har båtklubben rätt att ingripa och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att detta.

 

Rutin är upprättad/beslutad av EBKs styrelse i september 2020